Case

Monitoring strategie Rijkswaterstaat

Lees verder

Wij adviseerden Rijkswaterstaat hoe de inzet van (online) monitoring nu en in de toekomst structureel kan bijdragen aan de doelstellingen. Om tot dit advies te komen, hebben we interviews afgenomen en onderzoek gedaan binnen Rijkswaterstaat. Vervolgens hebben we advies uitgebracht hoe Rijkswaterstaat hun monitoring het beste kan inrichten.

De briefing van Rijkswaterstaat aan Upstream:

Rijkswaterstaat stelde ons vooraf de volgende vragen:

“Kom tot een gedragen en toekomstgericht advies, waarin (online) monitoring voor diverse interne stakeholders op strategisch, tactisch en operationeel niveau bijdraagt aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat op deze verschillende niveaus informatie over en inzicht in wat externe stakeholders als overheid, politiek, bedrijfsleven, samenwerkingspartners, burgers en andere actoren bespreken. Rijkswaterstaat kan in vroegtijdig stadium sentiment peilen, actieve actoren vinden en inzichten verkrijgen over thema’s en lopende projecten. Dit op zowel lokaal, regionaal en landelijk niveau.Tevens wordt inzichtelijk hoe over Rijkswaterstaat als organisatie wordt gesproken om mee samen te werken en/of voor te werken. Met deze inzichten kunnen de dienstverlening en communicatie worden geoptimaliseerd. Daarnaast kan (online) monitoring incidenteel worden ingezet bij calamiteiten en structureel worden ingezet voor het beantwoorden van vragen aan de organisatie via digitale kanalen.”

Werkwijze 1: interviews

Om de vragen van Rijkswaterstaat te kunnen beantwoorden en te komen tot een monitoring strategie, hebben we in oktober, november en december 2017 interviews gehouden met de belangrijkste stakeholders. De medewerkers die zijn geïnterviewd hebben ook een online vragenlijst ingevuld.

Werkwijze 2: onderzoek

Daarnaast hebben we diverse documenten grondig geanalyseerd, het Rijkswaterstaat-intranet bekeken en een analyse gemaakt van het gebruik van Yammer binnen Rijkswaterstaat. Daarnaast is het monitoringsmodel DCO van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu getoetst en is gekeken hoe andere (overheids-)organisaties monitoring hebben ingericht.

Advies monitoring strategie voor Rijkswaterstaat

We hebben deze informatie omgezet in een advies voor monitoring strategie en implementatieplan voor Rijkswaterstaat met daarin o.a.:

  1. Een opsplitsing tussen monitoring (<1 week) en onderzoek (> week).
  2. Diverse assen waarop gemonitord kon worden (lokaal tot landelijk, thema’s e.a. assen).
  3. Een locatie in de organisatie voorgesteld waar samengewerkt kan worden aan het oppakken van publieksvragen tot het acteren op politieke issues.

Continue terugkoppeling

Tijdens het project vond terugkoppeling plaats aan de interne stakeholders door twee digitale nieuwsbrieven met daarin monitoringscases van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken en van DCO van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de nieuwsbrieven werd ook de voortgang van het project aangestipt. Via periodieke voortgangsrapportages werd de opdrachtgever op de hoogte gehouden.

Meer cases

Bekijk alle cases (8)
Travel 3.0 - Innovatie Lab NBTC

Innovatielab NBTC

Op initiatief van het NBTC werd in samenwerking met HSMAI Nederland en de NHTV in september 2010 het ‘Innovatielab’ opgezet […]

Lees Case: Innovatielab NBTC
Contact