Privacy

Privacy, omgang met gegevens en aansprakelijkheid

Lees hieronder over hoe wij met uw gegevens omgaan, ons privacy statement en onze disclaimer. Voor algemene informatie over privacy kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Upstream B.V. (Kamer van Koophandel: 9180415), hierna te noemen Upstream waaronder de uitingen via:

 • de door Upstream geëxploiteerde website(s) hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”),
 • de door Upstream verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”);

Privacy statement

Algemeen

Uitingen van Upstream zijn eigendom van en worden beheerd door Upstream. Upstream respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Upstream maakt daarbij onderscheid tussen:

 1. persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en
 2. persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens invoer in een contactformulier, het overhandigen van een visitekaartje of tijdens het contact met een (netwerk-)partner van Upstream).

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de Website en de nieuwsbrief automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Upstream in het kader van de de uitingen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het middels de nieuwsbrief toezenden van informatie conform uw voorkeuren, het publiceren van door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties op blogs, etc.)
 • om met u in contact te kunnen treden;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Upstream (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Upstream (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de uitingen van Upstream);
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Upstream

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Upstream daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail, via het contactformulier of anderszins een vraag aan Upstream stelt.

De Website

Via de Website(s) van Upstream kan de bezoeker contact opnemen via een contactformulier met (netwerk-) partners van Upstream. De ingevulde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan om met u in contact te treden (reactief). De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen. De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat is een encryptie tussen browser en server. Het zorgt ervoor dat gevoelige gegevens, bijvoorbeeld transacties en logins, versleuteld zijn. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwillenden. Je herkent het aan de ‘https’ in de url. Voor de Website(s) maken we gebruik van het CMS WordPress.

De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen:

 1. personen die zich via de Website hebben aangemeld
 2. bestaande klanten van Upstream.

Aanmelding via de Website geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Hierdoor wordt zeker gesteld dat alleen degene die beschikt over de betreffende mailbox zich kan abonneren op de Upstream Nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp en GetRevue.

Het is daarnaast mogelijk dat u als bestaande relatie van Upstream op verzoek van een partner of netwerkpartner van Upstream aan het abonneebestand bent toegevoegd. U ontvangt hierover in dat geval een e-mailbericht. Het betreffende bericht bevat een hyperlink waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in de Nieuwsbrief.

Daarnaast treft u onderaan iedere nieuwsbrief een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics op de Website

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de uitingen van Upstream. Upstream kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Upstream, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Upstream.

Disclaimer

Via de uitingen van Upstream wordt algemene informatie verstrekt over Upstream en/of digitale, online of andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Upstream aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel Upstream uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende uitingen van Upstream niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Upstream.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Upstream en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Upstream, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (1386)
Contact